ویژه نامه اندیشکده هنر : سوگنامه اصحاب فرهنگ و هنر در سوگ شهید جمهور و همراهان


اندیشکده هنر اولین ویژه نامه خود را با عنوان اصحاب فرهنگ و هنر در سوگ شهید جمهور و همراهان منتشر کرد